สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓
ข้อมูล ณ วันที่ : 27 ตุลาคม ๒๕๖๓