สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔  ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ : ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑