สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 1/2561

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑  ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑

ข้อมูล ณ วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑