สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ : ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒