สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓
ข้อมูล ณ วันที่ : ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓