สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

บัญชีหลักทางวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

ผลงานที่โดดเด่นของศุนย์ฯ จำนวน ๒๐ ผลสำเร็จ
ข้อมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๖