สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ฉบับที่ ๖

แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)