สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนแม่บท "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔"

ข้อมูล  ณ วันที่ : ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๐

ที่มา : กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ