สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรกรทฤษฎีใหม่ รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายจันทร์ที  ประทุมภา
๑๓๘ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนรัง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐๘๙-๙๔๘-๔๗๓๗   E-Mail : [email protected]