สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

งบประมาณประจำปี 2562 (กุมภาพ้นธ์ 2562)

  • ข้อมูล  ณ วันที่ : 18 มีนาคม 2562 
  • ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ