สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๑

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ : ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐