สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๒

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ : ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐