ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ผลการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563