สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

บันทึกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๕๔

 : มกราคม ๒๕๕๔