สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน กปร. พ.ศ.2545

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน กปร. พ.ศ.2545