สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่เสนอ :    ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันที่อนุมัติ : ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐