สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่เสนอ :    ๔ มกราคม ๒๕๖๑

วันที่อนุมัติ : ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑