สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่เสนอ :    ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่อนุมัติ : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑