สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่เสนอ :    ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

วันที่อนุมัติ : ๙ เมษายน ๒๕๖๑