สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่เสนอ :   ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่อนุมัติ : ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑