สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน : มิติสิ่งแวดล้อม (ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒)

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ : ๒๐  เมษายน ๒๕๖๐