สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 7 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมเจ.บี.หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

1.เลขาธิการ กปร.
2. จังหวัดสงขลา
3. จังหวัดปัตตานี
4. จังหวัดยะลา
5. จังหวัดนราธิวาส
6. จังหวัดสตูล
7. จังหวัดตรัง
8. จังหวัดพัทลุง