ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าวสำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓