สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จุลสารภูมิวารินทร์อนุรักษ์ ฉบับที่ 43

จุลสารเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฉบับที่ 43 เดือนกันยายน 2559