สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศ ณ วันที่ : 15 กันยายน 2560

ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ