สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม (เงินจูงใจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ : ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๐

ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ