สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๔


วันที่เสนอ :    ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๖๓
วันที่อนุมัติ :     ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓