สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒  ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑

ข้อมูล ณ วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑