สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ วันที่ : ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓