สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การบริหารธุรกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ธุรกิจขนาดกลาง" รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
๗๒๙/๑๕๑-๑๕๒ ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทร. ๐๒-๒๘๐๐๑๘๐