ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง "ด้านกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำ
๒๖๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐โทร. ๐๘๑-๐๒๓๘๓๕๐