ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประยุกต์ใช้เศราฐกิจพอเพียง "ด้านเกษตรกรทฤษฎีใหม่" รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง
๑๑๙ หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐ 
โทร. ๐๘๑-๗๐๖-๙๖๘๗ E-mail : xiblock_789@hotmail.com