สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐

 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง Chief Infomation Officer : CIO

 แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ฉบับที่ 5