สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ : ๖  มิถุนายน ๒๕๖๐