สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน : มิติวัฒนธรรม (ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓)

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙


ข้อมูล ณ วันที่ : ๖  กรกฎาคม ๒๕๖๐