สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

งบประมาณปี 2563 (งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563)


ประกาศ ณ วันที่ : 7 สิงหาคม 2563
ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ