สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (5 เมษายน 2562)