สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๐

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ : ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๐