สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ เดือน มกราคม   ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ : ๖  มิถุนายน ๒๕๖๐