สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ฯ

ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ฯ

ข้อมูล ณ : กุมภาพันธ์ 2559