สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

IT7-KM03 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

 ประเด็นยุทธศาตร์ : การพัฒนาระบบการจัดการความรู้