สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐)