สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

e-Book วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
                               ฉบับที่ 3/2564

 

                                    ฉบับที่ 1/2564                                                                ฉบับที่ 2/2564