สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กรกฎาคม- กันยายน ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ : ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑