สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๗

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๗ เดือน เมษายน  ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ : ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐