สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒