สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561